Hizmetlerimiz

1. Finans Yönetimi

Uzun yıllara dayanan bankacılık deneyimlerimiz akabinde, ülkemiz genelinde faaliyet gösteren bir yapı ile 200’den fazla firmaya yönelik vermiş olduğumuz finansal hizmetlerle geliştirdiğimiz ve teyit ettiğimiz teknik ve yöntemlerle, firmalarımızın finans yönetiminde aktif olarak görevler alan bir firmayız.

Bu kapsamda, bilanço büyüklüklerine bakılmaksızın tüm danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmaların doğru ve teyit edilebilir bir finans yönetim modeli ile geleceklerini birlikte planlamaktayız.

Firmalarımızın geleceğini birlikte planlarken, yönetim kurulu, mali müşavirler, finans ekipleri, pazarlama, satış ve satın alma kadroları, üretim ekipleri ile eş güdümlü ve ahenkli çalışmaya önem vermekteyiz.

Firmalar için istihdam edilmesi zor ve maliyetli olan; tecrübesi kanıtlanmış, yöntemi belli ve teknik araçları hazır bir ekip ile hizmet vermekteyiz.

Finans alanında her türlü mevzuatı ve gelişmeyi yakından takip eden, hizmet verdiği firmalarda, hızlı aksiyon alabilen dinamik bir ekibiz…

2. Nakit Akış Yönetimi

Finans yönetiminin sağlıklı yapılabilmesi ve stratejik kararların alınabilmesi için, nakit akışının doğru kurgulanması, hedeflenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.

Nakit akışı yönetimi genel olarak, doğmuş alacak ve borçların haftalık ve aylık takibi olarak anlaşılmaktadır. Bunun adı nakit akışı yönetimi değil, ödemeler dengesi takibidir.

Doğmuş alacak ve borçların yaşlandırılması ile oluşturulacak ödemeler dengesi yanı sıra, devam eden faaliyetlerden; alış, satış, kârlılık, stok ve vade dikkate alınarak oluşacak operasyonel nakit akışı ile birlikte yapılmalıdır.

Öyle ki; Nakit akışının doğru planlanmaması durumunda,

•Mal alış ve satış hedeflemesinin
•Kârlılık ve verimliliğin
•Üretim ölçeğinin
•Stok yönetiminin
•Fiyatlama stratejisinin
•Yatırım öngörüsünün
•Her bir grup mal veya hizmetin nakit akışına ve kârlılığa etkisinin
•Nakit açığı veya fazlasının
doğru tespiti ve neticesinde doğru finansman modelinin kurgulanması imkansızdır.

3. Firma - Banka İlişkilerinin Geliştirilmesi
(İlave Kredi Temini – Kredi Yapılandırma)

Bankacılık deneyiminin yanı sıra, 200’den fazla firmanın firma-banka ilişkilerini kurgulamış bir finans ekibi olarak, hedefimiz, firmalarımızın banka ilişkilerini güven üzerine geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Finansın ana kaynağını, finansal borçlar oluşturmaktadır.

Banka, risk yöneten bir kuruluştur. Risk ise belirsizliktir. Bu bağlamda hedefimiz, bu belirsizliği öncelikli olarak danışmanlık yaptığımız firmalarımız için belirli hale getirmek, dolasıyla riski yönetilebilir kılmak ve finans kuruluşlarına doğru anlatmaktır.

Detaylı incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde, firmaların nakit akışı simülasyonu oluşturularak, ihtiyaç duyacağı finansman modeli belirlenir.

Hedef firma faaliyetleri paralelinde, ihtiyaç duyulan/duyulacak kredi tutarı ve kredi çeşidi belirlenerek, finans kuruluşları ile paylaşılır.

Firmanın doğru anlatılabilmesi adına, kredi raporu mahiyetinde olan “Tanıtım ve Değerlendirme Raporu” oluşturularak, finans kuruluşları ile paylaşılır.

Her üçer aylık geçici beyanname döneminde, bu rapor güncellenerek finans kuruluşları ile paylaşılır.

Bu şekilde, finans kuruluşlarının firmayı doğru tanıması ve üçer aylık dönemler ile takip edebilmesi sağlanmış olur.

Nakit Akışı Simülasyon Modülümüz” ile, firmanın mevcut durumu ve neyi hedeflemesi gerektiği tespit edilmiş olur. İlave kredi tahsis imkânı sınırlı olan firmalarda ise kredi yapılandırması, ilave kredi temini kadar önemlidir.

Kredi yapılandırmasına karar verilmesi durumunda; yine aynı şekilde raporlamalar yapılarak finans kuruluşları ile paylaşılır ve gerekli sunumlar yapılarak, kredilerin nakit akışına uygun bir şekilde yapılandırılmasına imkan sağlanır.

Kredi yapılandırması kapsamında, finans kuruluşları ile münferit görüşmeler yapılabileceği gibi, bütün finans kuruluşlarının birlikte katılacağı toplantılar da düzenlenerek müşterek yapılandırma yoluna gidilebilir.

4. Bilanço Yönetimi

Öncelikli olarak, bilanço yönetiminden kastedilen, bilanço makyajı değildir.

Karşılaştığımız birçok firmanın muhasebe kayıtları, maalesef firmanın gerçek ve güçlü durumunu yansıtmamaktadır.

Finans, sahip olunan varlıklar ile yükümlülüklerin optimum düzeyde yönetilmesidir. Bu kapsamda, en önemli finansman kaynağı, finans kurumlarından sağlanacak kredilerdir.

Finans kurumları, firmalara kredi tahsisi yaparken “rating modülleri” ile firmaların kredibilitesini belirlemek üzere puan vermektedir.

Bu nedenle, firmaların hak ettiği kredi puanını alabilmeleri, mali kayıt sistemlerini geliştirmeleri ve kayıt altına alabilmeleri ile mümkündür.

Bu bağlamda, geliştirdiğimiz teknik ve analizlerle;

•Firmaların son 3 yıl ve ara dönem mali kayıtları incelenir.

•Detay mali veriler analiz modülüne girilir ve gerekli aktarma ve arındırma işlemleri yapılarak, gerçek mali kayıtlara ulaşılır.

•Aktarma ve arındırma sonrasında oluşturulacak düzeltilmiş mali kayıtlar, yatay ve dikey analizler ile değerlendirilir ve finansal rasyoları hesaplanır.

•“Nakit Akışı Simülasyon Modülü” ile firmaların nakit akışının tespitine yönelik yapılacak detay çalışmalar paralelinde, firmaların gerçek mali yapısı ve mali kayıt sisteminin eksiklikleri de tespit edilmiş olur.

•Bünyemizdeki deneyimli mali müşavirlerimiz ile firmaların mali müşavirleri bir araya gelerek, tespitler üzerinden mutabakatlar yapılır ve eksikliklerin giderilmesine yönelik yol haritası belirlenir.

•Talep edildiğinde; tarafımızca hazırlanan ve bir anlamda kredi tahsis raporu mahiyetinde olan “Tanıtım ve Değerlendirme Raporu”’ mali kayıt analizleri, aktarma ve arındırma işlemlerinin detayları ile birlikte oluşturularak, her üçer aylık dönemde bankalar ile paylaşılır. Hedef, firmaların ve mali kayıtlarının en doğru şekilde anlaşılmasını sağlamaktır.

5. Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı kapsamında, yatırımın fizibilitesi hazırlanarak, doğru finansman modeli belirlenir ve gerekli finansmanın, finans kuruluşlarından sağlanabilmesi için hizmet verilir.

Finansman modeli belirlenirken sadece yatırım için fizibilite çalışması yapılması yeterli değildir.

Firmanın, yatırım öncesi mevcut durumu ile nakit akışı simülasyonunun doğru projekte edilmesi gerekir.

Yatırım öncesi duruma ait nakit akışı hesaplaması ile yatırım sonrası duruma ait hedeflenen nakit akışı birlikte çalışılmalıdır.

Firmanın (grup firmalarının) konsolide olarak oluşturulacak nakit akışı simülasyonları ile birlikte kredi raporu mahiyetindeki “Tanıtım Değerlendirme Raporu” düzenlenir ve finans kuruluşlarına sunulur.

Yatırım her ne kadar kârlı dahi olsa, firmanın (grup firmalarının) mevcut mali yapısının doğru değerlendirilmesi önemlidir. Yatırımın yapılıp yapılmaması kararının alınmasında ve finansman modelinin belirlenmesinde özenle dikkate alınması gereken bir husustur.

Her türlü olumsuz beklentiye göre senaryolar hazırlanmalı ve yatırım nedeniyle, mevcut yapı üzerine oluşabilecek yükler bertaraf edilecek şekilde bir finansman modeli belirlenmelidir.

6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelik Hizmeti

Finans ve yönetim yetenekleri alanında uzmanlaşmış deneyimli ekibi ile firmalarımızın yönetim kurullarında “Bağımsız Üye” sıfatıyla hizmet vermekteyiz.

Bu şekilde firmalarımız, teknik kabiliyeti yüksek finans ekibimizin raporlama desteğinden de yararlanmakta ve hizmet verdiğimiz firmalarımızdan edindiğimiz deneyim ve birikimlerden faydalanma imkanına kavuşmaktadır.

7. Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Başvuru ve Süreç Danışmanlığı

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesine göre Türkiye’deki bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleriyle kredi ilişkisindeki borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarının çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında yapılandırılmasıdır.

FYY’nin amacı, Banka ve finansal kuruluşlara borç geri ödemelerinde geçici sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel görülen ticari kredi borçlularının alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan sağlamaktır.

FYY’nin kapsamı nedir?
• Kredi borçlarının vadelerinin uzatılması

• Kredilerin yenilenmesi

• İlave yeni kredi verilmesi

• Vergi avantajları

• Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağın indirilebilmesi veya bunlardan vazgeçilebilmesi

• Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarının; kısmen veya tamamen iştirake çevrilebilmesi, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik edilebilmesi, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edilebilmesi, satılabilmesi, bilanço dışına çıkarılabilmesi

FYY Çerçeve Sözleşmesine dahil olan kuruluşlar kimlerdir ?
25 Milyon TL Üzeri
25 Milyon TL Altı

FYY’ye kimler başvurabilir ?
Haklarında iflas kararı bulunan borçlular hariç çerçeve sözleşmesine imza atmış kuruluşlara borcu olan tüm ticari işletmeler başvurabilir.

FYY’ye nasıl başvurulur ?
• Talep edilen yapılandırmaya ilişkin detaylı bir ödeme planı ve nakit akışı içeren fizibilite raporu hazırlanması sonrasında çerçeve anlaşmasını imzalamış en yüksek 3 alacaklı kuruluştan birine başvuru yapılabilir.

• Kendisine başvurulan alacaklı kuruluş, başvurunun Bankacılık teamüllerine aykırı, kötü niyetli, kabulü mümkün olmayan koşullar içerdiği vb. gerekçelerle FYY sürecinin devam ettirilmeyerek başvurunun doğrudan reddedilmesi gerektiği kanaatinde ise, ret gerekçelerini belirterek alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu nezdinde bir oylama yapılmasını talep edebilir.

FYY süreci nasıldır, aşamaları nedir ?
1. Başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün içinde yeniden yapılandırma kararı oluşturulamadığında süreç sona erer.

2. Bu süre, alacaklı kuruluşların alacak toplamının 2/3’ünü ve alacaklı kuruluşların en az ikisinin aynı yöndeki kararıyla en fazla 90 gün uzatılabilir.

3. Alacaklı kuruluşların alacak tutarı olarak 3’te 2’sinin aynı yönlü kararı halinde toplam süre bir yılı aşmamak üzere görüşme karar alınana kadar devam eder.

4. Çerçeve anlaşması süresi içinde en fazla 2 kere başvuru yapılabilir.

5. Başvurulan alacaklı kuruluşa usulüne uygun bir şekilde başvuruda bulunulması ve başvurunun ilgili alacaklı kuruluşlar ile paylaşılmasıyla durumun korunması süreci başlar.

6. Borçlunun, başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipleri sonucu;
• Satış günü alınmış olması
• İhalenin feshi davasının sürmesi
• Borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması
• Tasarrufun iptali davasının devam etmesi FYY’yi etkilemez.

7. FYY Sözleşmesinin İmzalanması FYY’ye dahil kuruluşların 2/3’ü ve en az iki alacaklı kuruluşun onayına tabidir.

8. İlave kredi kullandırımı tek bir alacaklı kurum olması durumunda alacaklının kabulüyle, 2 alacaklı kurum olması durumunda oy birliğiyle, 3 ve daha fazla alacaklı kurum olması durumunda alacak tutarı bakımından alacak tutarının 2/3 ve kurum sayısı bakımından en az iki alacaklı kurumun kabulüyle mümkündür.

9. Anaparadan kısmen veya tamamen vazgeçilmesi, iştirake çevirme için bir bedel karşılığı devir ya da temlik etmek, tasfiye etmek; alacaklıların tamamının kabulü ile mümkündür.

10. Lider banka seçimi ödeme planı değişikliği için ise, alacak tutarının 2/3’ü ve en az iki alacaklı kuruluş onayı aranır.

11. Büyük ölçekli uygulamada, anlaşmada yer almayan tüm hususlarda karar nisabı, alacak tutarının 2/3’ü ve en az 2 alacaklı kuruluşun kabulüyle karar alınmaktadır.

12. Küçük ölçekli uygulamada, ilave kredi kullandırımı yapılamamakta birlikte, izin verilen (vade, ödemesiz dönem, taksit sıklığı, faiz oranı, yapılandırma para birimi, ilave kredi kullanımı, borç silme, ödeme planı revizesi) uygulama dışında işlem yapılması istenildiğinde, alacaklı kuruluşların %100 kabulüyle büyük ölçekli uygulama süreci kullanılır.

8. Konkordato Hazırlık ve Süreç Danışmanlığı

– Konkordato almak (…talepli dava süreçlerine başlamak) kadar, konkordato süreçlerini yönetmek de önemlidir.

– Firmamız, sadece konkordato mevzuatı kapsamında davanın açılabilmesi için gereken finansal raporları hazırlayan değil, sürecin başından sonuna kadar süreci firmalarımız ile birlikte yönetebilen uzman bir kuruluştur.

– Deneyimli hukuk müşavirleri ile işin başından sonuna kadar, samimiyetine ve doğruluğuna inandığı firmaları ile birliktedir.

– Konkordatoya başvurmadan önce, detaylı olarak inceleme ve analiz yapmak önemlidir. Maalesef çok sayıda firma, alternatif imkanları değerlendirmeden konkordatoya başvurmakta ve sahip oldukları itibarı ve varlıklarını gereksiz yere yok etmektedirler.

– Konkordato talepli dava süreçleri, her ne kadar hukuki bir süreç de olsa, finans yönü ile de detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir dava sürecidir.

– Konkordatoda, alacaklılar ile uzlaşma esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda da açıklık ve samimiyet üzerine kurgulanmalıdır.

– Firmamız, konkordato başvurusu için gerekli olan ön proje ve sonrasında komiser heyeti ile mahkemeye sunulacak olan finansal raporların hazırlanmasında hizmet vermektedir.

– Ön projenin ve sonrasında gerektiğinde yapılacak düzeltmelerin makul ve güvenilir olabilmesi için, nakit akışı çalışmasının, işin başında, detaylı ve doğru olarak yapılması gereklidir.

– Nakit akışının doğru hedeflenmesi ve yönetilmesi, alacaklılar, komiser heyeti ve mahkeme nazarında yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde, sürecin güven üzerine inşasına olanak sağlar.

– Kesin mühlet sürecinin dolması beklenmeden başta finans kuruluşları olmak üzere, alacaklılar ile görüşmelere başlanması önemlidir.

– Finans kuruluşları ile varılacak uzlaşma, piyasa alacaklılarının da ikna olmasını teşvik edecektir.

– Konkordato sürecinde, imtiyazlı (teminatlı) ve imtiyazsız (teminatsız) alacaklılar ayrı grupta değerlendirilmektedir. Finans kuruluşlarına yönelik borçlar genellikle her iki grupta da yer alabilmektedir. Finans kuruluşları, teamülleri gereği, alacaklarını, farklı şekilde yapılandıramamaktadır. Bu nedenle, alacaklılara önerilecek projenin, önemli detaylar göz ardı edilmeksizin düzenlenmesi önemlidir.

– Konkordato sürecindeki firmalar, finans kuruluşlarındaki borçlarını, “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” mevzuatı kapsamında da yapılandırmayı değerlendirmelidir. Finans kuruluşları ile yapılacak müşterek bir anlaşma, sürecin firma lehine sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.