Eğitimlerimiz

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelere paralel olarak, maalesef ki ekonomiler daralmakta ve kaynak sorunu, her boyuttaki firmalar için önemli bir sorun haline gelmektedir.

Finansal açıdan temkinli ve planlı olunması gereken önemli bir süreçten geçtiğimiz şüphe getirmez bir gerçekliktir.

Bu zorlu süreçte en büyük arzumuz, elimizden geldiğince sektördeki tüm deneyimlerimiz ile firmalarımızın yanında olmak ve geleceği birlikte planlamaktır…

Daha geniş kitlelere ulaşabilmek ancak eğitimlerle mümkün olabildiğinden, birebir eğitimlerimizin yanı sıra, kurum / firma içi eğitimler, dernekler ve odalar tarafından düzenlenen organizasyonlar ile bilgi ve deneyimlerimizi firmalarımız ile paylaşmak en önemli hedeflerimizdendir…

Bu kapsamda yukarıda belirtilen konularda farkındalık yaratmaya çalıştığımız ve ticari olmasından özenle kaçındığımız eğitim ve seminerimizi büyük bir arzu ve istek ile yerine getirmekteyiz…

Yağmurlu havalarda şemsiyenizi kimin tutacağı önemlidir…

Birebir Finans

1 (bir) katılımcı ile birebir olarak yapılan ve genellikle haftada 3 (üç) saat seviyesinde verilen ve katılımcının bilgi seviyesine göre her aşamadan başlayabilen bir eğitim programıdır. Bu programdaki asıl amaç, katılımcının finans konusundaki gelişim alanlarının tespit edilmesi ve yetkinlik seviyesinin arttırılması olduğu gibi olası mevcut işletmesinin tüm finans süreçlerinin birlikte tespit edilmesi ve finansal yönetim sisteminin katılımcının proaktif katılımı ile birlikte kurulması ve düzenli takip edilmesidir.

Başlangıç Seviyesinde Finans

Finans konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan grup katılımcılarına, başlangıç seviyesinde finansal ve muhasebe sistemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılmaktadır. Devam eden süreç içerisinde doğru ve teyit edilebilir bir nakit akış sisteminin nasıl kurulabileceği konularında paylaşımlar yapıldığı gibi aktif / pasif yönetimi ve başarılı bir finans yönetimi için gerekli bazı kısa ve özet bilgiler paylaşılmaktadır.

Amacımız hedef kitlemizin bilgi düzeyine uygun, anlaşılır, takip edilebilir ve devam ettirilebilir bir yapıda “başlangıç̧ seviyesinde finans” eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.

Genellikle 1 (bir) gün süren ve 2,5 (iki buçuk) ders saati ile sınırlandırılmış bir eğitimdir. Ancak taleplere göre şekillendirilmektedir.

Gelişim Seviyesinde Finans

Bu eğitimde amaçlanan, başlangıç seviyesinde finans eğitimi almış katılımcıların, işletmeleri için gerekli doğru ve teyit edilebilir bir nakit akış sisteminin kurulması için gerekli tüm detayların paylaşılması ve örnek sınıf içi çalışmalar ile nakit akış sisteminin kurulmasıdır.

Eğitimin sonunda her katılımcının işletmesi için kendi nakit akış sistemini kurup, düzenli aralıklar ile takip etmesi yetkinlik seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.

Genellikle 1 (bir) gün süren ve 5 (beş) ders saati ile sınırlandırılmış bir eğitimdir. Ancak taleplere göre şekillendirilmektedir.

Finans’ın Üstatları

Bu eğitimin hedef kitlesi, finans konusunda gelişim seviyesinde eğitimlerini tamamlamış katılımcıların, işletmelerindeki mevcut durum analizini yapılabilmesi için, mali tablolar, üretim ve satış detayları, borç ve kaynak yapısı detayları ile değerlendirilmesi konusunda paylaşımlar yapılmasıdır. Bu kapsamda katılımcının tespit edileceği analizler neticesinde, hedeflenen satış, hesaplanan kârlılık ve öngörülen vadeler çerçevesinde, ödemeler dengesi ve hedef nakit akışı senaryoları oluşturulmasının sağlanması hedeflenmektedir. Hedef nakit akışı belirlendikten sonra, düzenli aralıklarla takip edilerek nakit akışının öngörülen şekilde yönetilmesinin ve takip edilmesinin teknikleri üzerinde çalışılmaktadır.

Bu bağlamda işbu eğitim süreçlerinde, sürdürülebilir bir büyüme, kârlılık ve likidite için firmanın mevcut kaynak yapısının hedef nakit akışı ile uyumlu hale getirilmesi ve ihtiyaç duyulan ilave kaynakların firmalarımıza doğru vade ve tutarda sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yine bu kapsamda, faaliyet döngüsünün özellikleri dikkate alınarak ve alım-satım vadeleri, üretim süreçleri, kapasite kullanımı, stok politikası, maliyet ve kârlılık analizleri yapılarak firmaların fon yaratma kabiliyeti tespit edilmekte ve nakit akış projeksiyonları detaylı olarak hazırlanması için gerekli teknik detaylar katılımcılar ile paylaşılmaktadır.

Öyle ki, oluşturulacak nakit akışı projeksiyonları ile, gelecekte oluşacak kaynak fazlası veya açığı bugünden öngörülerek yönetim stratejilerinin bu yapı üzerine kurgulanması gerektiği konularında detaylı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kaynak fazlasını doğru şekilde değerlendirecek, kaynak açıklarını ise sağlıklı bir şekilde giderecek finansal araçlar, stratejik modeller ve çözümler üzerinde durulmaktadır.

Yapılacak teknik ve detay analizler sonucu ortaya çıkması öngörülen kaynak ihtiyacının, finans kuruluşlarından en uygun teminat ve düşük maliyetler ile temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Finansal hedeflerin belirlenmesinde, mali tabloların güncel ve doğru tutulması önem arz etmekte olup, bu doğrultuda firmalarımızın muhasebe ve finans departmanları ile eşgüdümlü olarak, muhasebe ve finans sisteminin geliştirilmesine yönelik yapılması gerekli çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmakta ve dolaylı olarak iç denetim mekanizmasının oluşturulma normları konusunda paylaşımlar yapılmaktadır.

Genellikle 2 (iki) gün süren ve 12 (on iki) ders saati ile sınırlandırılmış bir eğitimdir. Ancak taleplere göre şekillendirilmektedir.

Konkordato nedir ne değildir? Nasıl Yönetilmelidir?

Konkordato talepli dava süreçlerine hazırlık, gerekli bilgi ve belgeler, başvuru ve dava başlangıç süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldığı gibi, dava başvurusunda talep edilen belge ve raporların oluşturulması için teknik detaylar hakkında detaylı paylaşımlar yapılmaktadır.

Devam eden süreç içerisinde, konkordato geçici ve kesin mühlet dönemlerinin yanı sıra olası tasdik süreçleri ve konkordatodan çıkış süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Genellikle 1 (bir) gün süren ve 2 (iki) ders saati ile sınırlandırılmış bir eğitimdir. Ancak taleplere göre şekillendirilmektedir.

Konkordato mu Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) mı?

Konkordato talepli dava süreçleri ile FYY arasındaki temel farklılıklara değinildiği gibi, katılımcıların iki sistemin tüm süreçlerini net olarak anlamlandırması hedeflenmektedir.

Katılımcılara dünya ve Türkiye ekonomisinin güncel durumları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmakta ve firmaların mali yapılarındaki bozulmaların nedenleri konusunda kısa bir değerlendirmesi üzerinde durulmaktadır.

Bu kapsamda kriz yönetim süreçleri hakkında genel bilgiler verilmekte olup kriz yönetim süreçlerinde konkordato ve FYY arasındaki farklar listelenmektedir.

Genellikle 1 (bir) gün süren ve 2 (iki) ders saati ile sınırlandırılmış bir eğitimdir. Ancak taleplere göre şekillendirilmektedir.

Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Firmaların karşılaştığı finansal sorunların önceden tespit edilmesi, detaylandırılması ve çözüm önerileri üzerine kısa bir eğitim programıdır. Eğitime başlarken temel anlamda finans yönetim süreçleri üzerinde durulduğu gibi doğru ve teyit edilebilir bir nakit akış sistemi oluşturulması için gerekli detaylar paylaşılmaktadır.

Genellikle 1 (bir) gün süren ve 2 (iki) ders saati ile sınırlandırılmış bir eğitimdir. Ancak taleplere göre şekillendirilmektedir.

Esas Olan Nakit Akışı

Eğitimimizde ana hedefimiz işletmelerimize “dinamik nakış akışı” bilincini yaratmaktır.

Nakit akışı yönetimi, sadece ödemeler dengesi yönetimi olmayıp, dinamik bir yapı arz etmektedir. Hangi üründen ne kadar üretirsem, ne kadar satarsam, ne karla satarsam, nasıl bir fiyatlama stratejisi ile satarsam, ne vadede alır – ne vadede satarsam ve bir çok daha farklı varsayım ile kaynak ihtiyacını öngörmeyi ve takip etmeyi hedeflemektedir. Bu yönetim anlayışına sahip olmadan, finans eksik yönetilmiş olacağımız şüphesizdir. Bu bağlamda doğru ve teyit edilebilir bir nakit akış sistemi kurulabilmesi için detayları ile “dinamik nakış akışı” üzerinde durulmaktadır.

Genellikle 1 (bir) gün süren ve 3 (üç) ders saati ile sınırlandırılmış bir eğitimdir. Ancak taleplere göre şekillendirilmektedir.

Finansal İş Yaşamım

Birebir eğitim süreçleri ile takip ettiğimiz bir eğitim olup, başlangıç seviyesinde finansal ve muhasebe sistemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılmaktadır. Devam eden süreç içerisinde doğru ve teyit edilebilir bir nakit akış sisteminin nasıl kurulabileceği konularında paylaşımlar yapıldığı gibi aktif / pasif yönetimi ve başarılı bir finans yönetimi için gerekli bazı kısa ve özet bilgiler paylaşılmaktadır.

Bu bağlamda finansal okur yazarlık tarafındaki eğitimlerimiz akabinde, işletmemizin iş gelişim süreçlerinin analiz edilmesi ve süreçlere destek olunması amacı ile analizler yapılmakta ve katılımcı ile paylaşılmaktadır.

Eğitimin süresi ve program akışı işletmenin ve katılımcının ihtiyaçlarım doğrultusunda oluşturulmakta ve yönetilmektedir.

Ercüment Alkış

Teknik bilgi ve analizler ile büyüklük farkı gözetmeksizin tüm firmalarımıza sürdürülebilir çözümler üretmekte olup, özellikle finansal kriz yönetimi, konkordato süreç yönetimi ve hazırlıkları, finansal yeniden yapılandırma (FYY) gibi süreçlerdeki başarıları ile ön plana çıkmaktadır.