Çalışma Yöntemimiz

Mevcut durum analizi yapılabilmesi için, mali tablolar, üretim ve satış detayları, borç ve kaynak yapısı detayları ile değerlendirilmektedir.

Tespit edilen analizler neticesinde, hedeflenen satış, hesaplanan kârlılık ve öngörülen vadeler çerçevesinde, ödemeler dengesi ve hedef nakit akışı senaryoları oluşturulmaktadır. Hedef nakit akışı belirlendikten sonra, düzenli aralıklarla takip edilerek nakit akışı öngörülen şekilde yönetilmektedir.

Sürdürülebilir bir büyüme, kârlılık ve likidite için firmanın mevcut kaynak yapısının hedef nakit akışı ile uyumlu hale getirilmesi ve ihtiyaç duyulan ilave kaynakların firmalarımıza doğru vade ve tutarda sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Faaliyet döngüsünün özellikleri dikkate alınarak ve alım-satım vadeleri, üretim süreçleri, kapasite kullanımı, stok politikası, maliyet ve kârlılık analizleri yapılarak firmaların fon yaratma kabiliyeti tespit edilmekte ve nakit akış projeksiyonları detaylı olarak hazırlanmaktadır.

Firmaların ticari geçmişini, faaliyet döngüsünü, mevcut finansal durumunu, yapılan tüm teknik analizleri ve nakit akış projeksiyonlarını içeren detaylı mali analiz raporları düzenlenmekte olup 3 (üç) aylık dönemlerde güncellenerek ilgili taraflarla paylaşılmaktadır.

İşletmeler kâr ettikçe borç öder… Nakit akışı ise ayakta tutar…

Asgari ayda bir kez, hedef nakit akışı kontrol edilmektedir. Gerçekleşmeler analiz edilerek, varsa sapmaların kaynağı tespit edilmekte ve nakit akışı projeksiyonunun gerçeğe yaklaşması için yapılan çalışmalar güncellenmektedir. Aylık olarak yapılan bu çalışmalar firma ve bankalara rapor edilmektedir.

Oluşturulan nakit akışı projeksiyonları ile, gelecekte oluşacak kaynak fazlası veya açığı bugünden öngörülerek yönetim stratejileri bu yapı üzerine kurgulanmaktadır.

Kaynak fazlasını doğru şekilde değerlendirecek, kaynak açıklarını ise sağlıklı bir şekilde giderecek finansal araçlar, stratejik modeller ve çözümler oluşturulmaktadır.

Yapılan teknik ve detay analizler sonucu ortaya çıkması öngörülen kaynak ihtiyacının, finans kuruluşlarından en uygun teminat ve düşük maliyetler ile temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Finansal hedeflerin belirlenmesinde, mali tabloların güncel ve doğru tutulması önem arz etmekte olup, bu doğrultuda firmalarımızın muhasebe ve finans departmanları ile eşgüdümlü olarak, muhasebe ve finans sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmakta, dolaylı olarak iç denetim mekanizmasına hizmet edilmektedir.

Şirket değerlemesi yapılarak, M&A kuruluşları ile birlikte satış, satın alma, ortaklık süreçlerinin yönetimi gerçekleştirilir.

Gerektiğinde, Varlık Yönetim Şirketleri ve Barter Kuruluşları ile finansal süreçler yönetilir.